محاسبه مساحت چندضلعی
A polygon
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت چندضلعی
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت چند ضلعی

با ابزار محاسبه مساحت چند ضلعی می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت چند ضلعی مورد نظر خود را به دست آورید.

در هندسه، چندضلعی یا چندبر یا چندگوش به شکلی دوبعدی در صفحه گویند که با مسیری بسته شامل تعداد متناهی خطوط راست محیط شده باشد. در فضای سه‌بعدی نیز به آن چندوجهی گویند.

مثلث، مربع و پنج‌ضلعی نمونه‌ای از چندضلعی‌ها هستند.

اگر همه پهلوهای یک چندضلعی با هم برابر باشند آن چندضلعی را چندضلعی منتظم گویند. کم‌ضلع‌ترین چندضلعی سه‌ضلعی یا مثلث یا سه‌گوش نام دارد.

در یک چندضلعی منتظم، ضلع‌ها طول مساوی دارند و اندازه زوایای داخلی نیز مساوی است. هر اندازه که شمار پهلوهای یک چندضلعی منتظم بیشتر باشد، بیشتر شبیه دایره خواهد بود. در چند ضلعی‌های منتظم با تعداد پهلوهای زوج، پهلوهای روبرو، با هم موازیند.

در هر چندضلعی منتظم با تعداد پهلوهای فرد، عمود منصف هر ضلع، نیمساز زاویه مقابل به آن ضلع است. که این عمود منصف (یا نیمساز) محور تقارن آن چند ضلعی است.

فرمول مساحت چند ضلعی

مساحت چند ضلعی را می توان از فرمول محاسبه کرد:

n * a² * cot(π/n) / 4

فهرست