محاسبه مساحت مربع
A square with side a
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت مربع
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت مربع

با ابزار محاسبه مساحت مربع می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت مربع مورد نظر خود را به دست آورید.

مربع در هندسه یک چهارضلعی منتظم است؛ به عبارت دیگر خمی بسته‌ است که چهار ضلع دارد که همهٔ این ضلع‌ها با هم برابرند و با یکدیگر دو به دو زاویهٔ ۹۰ درجه یا راست می‌سازند. تعریف دیگر برای مربع عبارت است از: مربع، راست‌گوشه‌ای یا مستطیلی است که ضلع‌های مجاورش طولی برابر دارند.

ویژگی‌های مربع

یک چهارضلعی یک مربع است اگر و تنها اگر یکی از شرط‌های زیر را داشته باشد:

  • یک راست‌گوشه با دو ضلع مجاور برابر.
  • یک چهارضلعی با چهار لبهٔ برابر (ضلع برابر) و چهار زاویهٔ راست.
  • یک متوازی‌الأضلاع با یک زاویهٔ راست و دو ضلع مجاور برابر.
  • یک لوزی با یک زاویهٔ راست.
  • یک لوزی با چهار زاویهٔ برابر.
  • یک چهارضلعی که قطرهای آن با هم برابرند و بر یکدیگر عمودند و هم دیگر به دو نیم تقسیم می‌کنند (عمودمنصف اند) مانند یک لوزی با قطرهای برابر.
  • یک مستطیل که طول چهار ضلع آن با هم برابر است.
  • یک مستطیل که طول دو ضلع مجاور آن با هم برابر است.

فرمول مساحت مربع

فراموش کرده اید که فرمول مساحت مربع چیست؟ مساحت مربع حاصل ضرب طول اضلاع آن است:

مساحت مربع = a * a = a²

که در آن a یک ضلع مربع است.

فهرست