محاسبه نسبت (طرفین وسطین)
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
به

محاسبه نسبت (طرفین وسطین)

ابزار آنلاین محاسبه نسبت، به شما این امکان را می‌دهد که با داشتن سه مقدار معلوم، مقدار مجهول (X) را به دست بیاورید. به عبارت دیگر، این ابزار عملیات طرفین وسطین را انجام می‌دهد. نسبت یا Ratio، رابطه بین دو مقدار است که معمولا به صورت کسری نمایش داده می‌شود. ضرب متقاطع یا طرفین وسطین اصطلاحی در ریاضی است که کاربرد بسیار زیادی در حل معادلات کسری و نسبی دارد. در ادامه مقداری در مورد نسبت و نحوه محاسبه آن صحبت خواهیم کرد.

نحوه محاسبه نسبت

برای پیدا کردن نسبت بین دو عدد، باید آن ها را بر هم تقسیم کنیم. معمولا نسبت دو عدد را به صورت کسری نمایش می‌دهند. به عنوان مثال برای نمایش نسبت دوازده به دو، از کسر 12/2 استفاده می‌کنند. یک مثال برای درک بهتر نسبت بزنیم. تجسم کنید که یک کیک به 8 قسمت مساوی تقسیم شده و 3 قسمت آن خورده شده است. اگر بخواهیم نسبت کیک خورده شده با باقی‌مانده را محاسبه کنیم، باید تعداد قسمت‌های خورده شده را به صورت کسری روی مقدار باقی‌مانده بنویسیم، یعنی 3/8. این راحت‌ترین شکل برای بیان نسبت است، اما اگر بخواهیم این نسبت را افزایش یا کاهش دهیم باید چکار کنیم؟

نحوه پیدا کردن X در نسبت

حالا فرض کنید که بخواهیم همان نسبت 3/8 را در مقیاس بزرگتر داشته باشیم، به عنوان مثال 72. برای به دست آوردن مقدار خورده شده کیک در صورتی که به 72 قسمت مساوی تقسیم شده باشد، باید به شکل زیر عمل کنیم:

  1. باید هر دو نسبت را به صورت کسری در دو طرف معادله بنویسیم، قسمت مجهول را هم با X نمایش می‌دهیم.
  2. حال در یک قسمت معادله نسبت معلوم و در قسمت دیگر نسبت مجهول را داریم.
  3. معادله را با انجام طرفین وسطین محاسبه می‌کنیم.
  4. از ابزار محاسبه درصد ما استفاده کرده تا درستی محاسبات خود را بررسی کنید.

در مثال ذکر شده باید به شکل زیر عمل کنیم:

  1. 3/8 = x/72
  2. 8x = 72 * 3
  3. 8x = 216
  4. x = 27

نسبت طلایی

نسبت طلایی یا (The golden ratio) یک نسبت ویژه است که در آن، نسبت جمع دو عدد به عدد بزرگتر برابر است با نسبت دو عدد. به عبارت دیگر، اگر دو عدد را با a  و b نمایش دهیم، نسبت طلایی آن ها باید از فرمول (a+b)/a = a/b تبعیت کند. مقدار نسبت طلایی به صورت تقریبی برابر است با 1.618.

این نسبت به شکل فراوان در طبیعت یافت می‌شود. بسیاری از هنرمندان هم از این نسبت طلایی، در آثار خود استفاده کرده‌اند. تحقیقات نشان داده است که چشم‌نوازترین مستطیل، مستطیلی است که نسبت اضلاع آن از رابطه (a+b)/a = a/b تبعیت کنید. به عبارت دیگر، اضلاع آن نسبت به هم رابطه طلایی داشته باشند.

فهرست