محاسبه مساحت پنج ضلعی
A pentagon
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت پنج ضلعی
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت پنج ضلعی

با ابزار محاسبه مساحت پنج ضلعی می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت پنج ضلعی مورد نظر خود را به دست آورید.

پنج‌ضلعی یا پنج‌گوش (Pentagon) یا پنج‌بَر شکلی هندسی است که دارای ۵ ضلع و ۵ زاویه باشد. مجموع زاویه‌های درونی پنج‌ضلعی منتظم °۵۴۰ است. ستاره پنج‌پر یکی از نمونه‌ها برای کشیدن یک پنج‌ضلعی است.

پنج‌ضلعی منتظم (Regular pentagon)، نوعی پنج‌ضلعی است که همهٔ اضلاعش با هم مساوی است و هر زاویه‌اش برابر با °۱۰۸ می‌باشد.

قاعده پنج‌ضلعی منتظم دایره است.

فرمول مساحت پنج ضلعی

مساحت پنج ضلعی را می توان از فرمول محاسبه کرد:

مساحت پنج ضلعی = a² * √(25 + 10√5) / 4

فهرست