محاسبه مساحت مثلث
A triangle
سانتی متر
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت مثلث
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت مثلث

با ابزار محاسبه مساحت مثلث می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت مثلث مورد نظر خود را به دست آورید.

مُثَلَّث یا سه‌گوشه یا سه‌گوش یا سه ضلعی یک چندضلعی با سه ضلع است. مثلث شکلی مسطح است که از اتصال سه نقطه غیرهم‌خط در صفحه به وجود می‌آید. مثلث سه ضلع و سه زاویه (رأس) دارد. به بیان دیگر از برخورد سه خط راست به یک‌دیگر به‌طوری که اگر هر دو خط یک‌دیگر را قطع کنند، مثلث پدید می‌آید. در هندسهٔ اقلیدسی مجموع زوایای هر مثلث برابر ۱۸۰ درجه است.

فرمول مساحت مثلث

مساحت مثلث به سادگی قابل محاسبه است:

مساحت مثلث = b * h/2

فهرست