محاسبه مساحت متوازی الاضلاع
A parallelogram
سانتی متر
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت متوازی الاضلاع
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت متوازی الاضلاع

با ابزار محاسبه مساحت متوازی الاضلاع می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت متوازی الاضلاع مورد نظر خود را به دست آورید.

در هندسه، مُتَوازی الاَضلاع چهارضلعیِ سادهٔ (غیر خود متقاطع) با دو جفت اضلاع موازی است. اندازهٔ اضلاع و زوایه‌های روبرو در متوازی‌الأضلاع با هم برابر است. زاویه‌های روبرو نیز با هم برابرند. زاویه‌های مجاور باهم مکمل هستند یعنی جمع آن دو برابر ۱۸۰ درجه است.

همخوانی اضلاع مخالف و زوایای مخالف نتیجهٔ مستقیم فرض موازی اقلیدسی است و هیچ‌یک از شرایط را نمی‌توان بدون توسل به فرضیه موازی اقلیدسی یا یکی از فرمول‌های معادل آن اثبات کرد. این در نتیجهٔ اختلاف موجود میان اقلیدس از یکسو و ارشمیدس و طرف‌دارانش از سوی دیگر در تعریف چهارضلعی است.

مستطیل و مربع و لوزی یک نوع متوازی‌الأضلاع هستند. (در هر متوازی‌الأضلاع؛ قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.) اما اینطور نیست که همیشه قطرهای متوازی‌الأضلاع، نیمساز زاویه‌های روبه رو باشند، آنها عمود منصف نیز نیستند.

فرمول مساحت متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع را می توان طبق فرمول زیر یافت:

a * h

فهرست