محاسبه مساحت مستطیل
A rectangle
سانتی متر
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت مستطیل
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت مستطیل

با ابزار محاسبه مساحت مستطیل می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت مستطیل مورد نظر خود را به دست آورید.

در هندسه اقلیدسی، مستطیل یا راست‌گوش (Rectangle) یک چهارضلعی است که همه گوشه‌هایش، راست (قائمه) باشند. مستطیل نوعی متوازی‌الأضلاع است که هر دو ضلع همسایه برهم عمودند.

ضلعِ محور x مستطیل را پهنا (عرض) و ضلعِ محور y را درازا (طول) نامند. مساحت مستطیل از حاصل‌ضرب طول در عرض آن و محیط آن از دوبرابر طول در عرضش به‌دست می‌آید.

به مستطیلی که طول همه ضلع‌هایش برابر باشد مربع گویند. در ریاضی مستطیل را با r نشان می‌دهند.

ویژگی‌های مستطیل

یک مستطیل علاوه بر تمام خواص یک متوازی‌الأضلاع خواص زیر را دارد:

  • در مستطیل قطرها با هم برابرند.
  • همهٔ مستطیل‌ها دایره محیطی دارند.
  • در مستطیل تمامی زوایا برابرند.
  • مجموع زوایای داخلی مستطیل، ۳۶۰ درجه است.
  • دارای دو محور تقارن است.
  • قطرها محور تقارن نیستند.
  • قطرها همدیگر را نصف می‌کنند
  • مساحت مستطیل از فرمول a*b حاصل می‌گردد
  • محیط مستطیل از فرمول ذیل حاصل می‌گردد (a+b)2

فرمول مساحت مستطیل

فرمول مساحت مستطیل به سادگی ضرب اضلاع مستطیل است:

مساحت مستطیل = a * b

محاسبه مساحت مستطیل در موقعیت‌های روزمره بسیار مفید است: از ساخت و ساز ساختمان (تخمین کاشی‌ها، عرشه‌بندی، سایدینگ مورد نیاز یا پیدا کردن مساحت سقف) تا تزئین آپارتمان شما (چه مقدار رنگ یا کاغذ دیواری نیاز دارم؟)

فهرست