محاسبه مساحت لوزی
A rhombus
سانتی متر
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت لوزی
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت لوزی

با ابزار محاسبه مساحت لوزی می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت لوزی مورد نظر خود را به دست آورید.

در هندسه، هر لوزی یک چهار ضلعی متساوی الاضلاع است. به بیان دیگر یک چند ضلعی با چهار ضلع، که اضلاعش با هم برابر هستند. در لوزی قطرها نیز عمود منصّف یکدیگرند. مجموع دو زاویه مجاور با هم در لوزی برابر ۱۸۰ درجه است. متوازی‌الأضلاعی که قطرهای آن عمود منصّف یکدیگر باشند لوزی است. لوزی میتواند منتظم یا نامنتظم باشد. اگر لوزی مربعی باشد منتظم است. برای بدست آوردن مساحت لوزی قطر بزرگ را ضرب در قطر کوچک می‌کنیم و تقسیم بر ۲ می‌کنیم.

فرمول مساحت لوزی

مساحت لوزی را می توان طبق فرمول زیر یافت:

(e * f) / 2

فهرست