محاسبه مساحت دایره
A circle
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت دایره
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت دایره

با ابزار محاسبه مساحت دایره می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت دایره مورد نظر خود را به دست آورید.

در هندسه، دایره یک منحنی مسطح و بسته و شامل نقاطی از صفحه است که فاصله‌شان از نقطهٔ ثابتی واقع در آن صفحه مقداری ثابت باشد. نقطهٔ ثابت، مرکز دایره و مقدار ثابت، اندازهٔ شعاع دایره نامیده می‌شود. همچنین دایره را می‌توان یک بیضی دانست که کانون‌های آن بر همدیگر منطبقند (برون‌مرکزی آن صفر است)؛ ازین‌رو دایره یکی از مقاطع مخروطی است. مقطع مخروطی منحنی‌ای است که در محل تقاطع یک صفحه با یک مخروط پدیدار می‌شود، و هنگامی که صفحه با مقطع مخروط موازی باشد منحنی حاصل دایره خواهد بود. دایره را همچنین می‌توان به عنوان چندضلعی متساوی‌الاضلاعی تعریف کرد که تعداد اضلاع آن به بی‌نهایت میل می‌کند.

فرمول مساحت دایره

فرمول مساحت دایره یکی از شناخته شده ترین فرمول ها است:

مساحت دایره = πr²

که r شعاع دایره است.

فهرست