محاسبه مساحت ذوزنقه
A trapezoid
سانتی متر
سانتی متر
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت ذوزنقه
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت ذوزنقه

با ابزار محاسبه مساحت ذوزنقه می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت ذوزنقه مورد نظر خود را به دست آورید.

ذوزنقه چهارضلعی است که دو ضلع آن با هم موازی باشند.

ذوزنقه سه نوع است:

  1. ذوزنقه قائم الزاویه.
  2. ذوزنقه متساوی‌الساقین.
  3. ذوزنقه مختلف‌الاضلاع.

فرمول مساحت ذوزنقه

مساحت ذوزنقه را می توان طبق فرمول زیر یافت:

(a + b) * h / 2

که در آن a و b طول اضلاع موازی و h ارتفاع است.

فهرست