محاسبه مساحت بیضی
An ellipse
سانتی متر
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت بیضی
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت بیضی

با ابزار محاسبه مساحت بیضی می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت بیضی مورد نظر خود را به دست آورید.

در هندسه، بیضی یک منحنی مسطح و بسته است که دو کانون دارد و حاصل جمع فاصلهٔ هر نقطه روی محیط آن با دو کانونش مقدار ثابتی است. شکل بیضی (مقدار کشیده بودنش) با مقدار برون‌مرکزی آن مشخص می‌شود. برون‌مرکزیِ بیضی عددی بین صفر و یک است و هر چه کوچک‌تر باشد کشیدگی بیضی کمتر است. اگر برون‌مرکزی بیضی صفر باشد، دو کانون آن روی هم می‌افتند و منحنی تبدیل به دایره (که حالت خاص بیضی است) می‌شود. بیضی را همچنین می‌توان با عنوان «مقطع مخروطی بسته» تعریف کرد. مقطع مخروطی منحنی‌ای است که در محل تقاطع یک صفحه با یک مخروط پدیدار می‌شود. گونه‌های دیگر مقاطع مخروطی (سهمی و هذلولی) بازند و کراندار نیستند.

فرمول مساحت بیضی

برای یافتن فرمول مساحت بیضی، ابتدا فرمول مساحت دایره: πr² را به خاطر بیاورید. برای یک بیضی، شما یک مقدار واحد برای شعاع ندارید، بلکه دو مقدار متفاوت دارید: a و b. تنها تفاوت بین فرمول مساحت دایره و بیضی، جایگزینی با حاصل ضرب محورهای نیمه اصلی و نیمه فرعی، a * b است:

مساحت بیضی = π * a * b

فهرست