محاسبه درصد خطا
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
درصد خطا
%

محاسبه درصد خطا

با استفاده از این ابزار می‌توانید درصد خطا بین مقدار واقعی و مقدار مشاهده شده از طریق آزمایش (تجربی) را محاسبه کنید. با نتیجه به دست آمده از این محاسبه‌گر خیلی سریع دقت آزمایش شما قابل اندازه‌گیری است. در صورت تمایل می‌توانید ابزار محاسبه آنلاین درصد را هم مشاهده کنید.

درصد خطا چیست؟

گاهی اوقات با استفاده از فرمول سعی می‌کنیم که مقدار یک متغیر را به دست آوریم. به عنوان مثال، با دانستن مدت زمان سقوط یک جسم از ارتفاع مشخص می‌توانیم شتاب گرانشی را محاسبه کنیم.

اگر به صورت تجربی این کار را انجام دهیم احتمالا به مقدار واقعی شتاب گرانش یعنی 9.80665 m/s² نمی رسیم. بلکه یک مقدار نزدیک به آن را به دست می‌آوریم. با داشتن مقدار واقعی و مقدار تجربی می‌توانیم درصد خطای آزمایش خود را محاسبه کنیم.

فرمول محاسبه درصد خطا

ابزار محاسبه درصد خطای ما بر اساس فرمول زیر طراحی شده است:

percent error = (TV - OV) / TV * 100%

که در آن:

  • TV مقدار واقعی
  • OV مقدار مشاهده شده (تجربی)

می‌باشد.

فهرست