محاسبه مساحت شش ضلعی
A hexagon
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت شش ضلعی
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت شش ضلعی

با ابزار محاسبه مساحت شش ضلعی می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت شش ضلعی مورد نظر خود را به دست آورید.

در هندسه، شش ضلعی (Hexagon) شکلی است که شامل شش زاویه (گوشه) و شش ضلع است. جمع داخلی زوایا یک شش ضلعی ۷۲۰ درجه است.

فرمول مساحت شش ضلعی

مساحت شش ضلعی را می توان از فرمول محاسبه کرد:

3/2 * √3 * a²

فهرست