محاسبه تانژانت معکوس
y = arctan(x)
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
Arctangent

محاسبه کتانژانت معکوس

از این ابزار محاسبه کتانژانت معکوس برای یافتن سریع و خودکار کتانژانت معکوس استفاده کنید. می توانید به سادگی مقدار مورد علاقه را در این ابزار تایپ کنید و در یک چشم به هم زدن پاسخ را دریافت کنید.

فهرست