محاسبه تخفیف دوگانه
تومان
درصد
درصد
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
قیمت نهایی
تومان
مقدار تخفیف
تومان
درصد تخفیف معادل
درصد

محاسبه تخفیف دوگانه

ابزار محاسبه محاسبه تخفیف دوگانه، مقدار تخفیف دوتایی روی یک محصول را به صورت خودکار و سریع برای شما محاسبه می کند. شما گاهی دو بار تخفیف روی یک محصول می دهید یا می گیرید، این کار در واقع یک درصد روی درصد دیگر است.

محاسبه‌‎گر تخفیف دوگانه به شما در سناریویی کمک می کند که در آن دو سطح تخفیف بر قیمت یک محصول یا خدمات اعمال می شود. لطفا در نظر داشته باشید که تخفیف دوم پس از اعمال اولین تخفیف روی قیمت اعمال می شود. به عنوان مثال، اگر قیمت اصلی 50 هزار تومان بود و ما دو تخفیف داریم: 20٪ و 10٪، در این صورت چیزی شبیه به این انجام می دهیم: 50 – 20٪ = 50 هزار تومان – 10 هزار تومان = 40 هزار تومان. سپس 40 هزار تومان – 10٪ = 40 هزار تومان – 4 هزار تومان = 36 هزار تومان. همچنین، ممکن است بخواهید ماشین حساب درصد افزایش و یا درصد کاهش بررسی کنید ;-).

فهرست