محاسبه مساحت نیم دایره
A semicircle
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت نیم دایره
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت نیم دایره

با ابزار محاسبه مساحت نیم دایره می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت نیم دایره مورد نظر خود را به دست آورید.

فرمول مساحت نیم دایره

فرمول مساحت نیم دایره به سادگی تقسیم مساحت دایره بر 2 است:

مساحت نیم دایره = πr²/2

که r شعاع نیم دایره است.

فهرست