محاسبه مساحت حلقه
An annulus
سانتی متر
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت حلقه
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت حلقه

با ابزار محاسبه مساحت حلقه یا رینگ می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت حلقه مورد نظر خود را به دست آورید.

فرمول مساحت حلقه

مساحت حلقه را می توان از فرمول محاسبه کرد:

πR² - πr² = π(R² - r²)

فهرست