محاسبه مساحت هشت ضلعی
An octagon
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت هشت ضلعی
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت هشت ضلعی

با ابزار محاسبه مساحت هشت ضلعی می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت هشت ضلعی مورد نظر خود را به دست آورید.

در هندسه، هشت‌ضلعی یا هشت‌گوش (Octagon)، یک چندضلعی با هشت ضلع است.

یک هشت‌ضلعی منتظم (Regular octagon) دارای ضلع‌های و زاویه‌های داخلی برابر است. این شکل دارای هشت خط برای تقارن بازتابی و تفارن چرخشی (انتقال) است. اندازهٔ زاویه‌های داخلی هر راس آن ۱۳۵ است و اندازهٔ مجموع زاویه‌های داخلی آن ۱۰۸۰ درجه می‌باشد (این مقدار برای همهٔ هشت‌ضلعی‌ها صادق است.).

فرمول مساحت هشت ضلعی

مساحت هشت ضلعی را می توان از فرمول محاسبه کرد:

2 * (1 + √2) * a²

فهرست